Právní upozornění

Home / Právní upozornění

Ochranné známky, vzory a loga zobrazené na tomto webu jsou majetkem společnosti Teamconsult CR s.r.o. a jejích poboček.

Používání nebo zneužití těchto ochranných známek, vzorů a log bez našeho souhlasu je přísně zakázáno.

Obsah a funkčnost tohoto webu jsou výlučným vlastnictvím společnosti Teamconsult CR s.r.o. Poskytují se vám bez jakýchkoliv záruk nebo prohlášení o přesnosti nebo úplnosti.

Máte oprávnění k přístupu na tento web, stejně jako právo stahovat, zobrazovat a tisknout jeho obsah za předpokladu, že jej nebudete měnit, reprodukovat a distribuovat bez našeho souhlasu. Pro další informace kontaktujte: info@teamconsult.cz

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Níže jsme pro Vás sepsali všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů námi, společností Teamconsult s.r.o., Teamconsult CR s.r.o. a BWI Compensation Management s.r.o., jakož i o Vašich právech plynoucích z příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

1. Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Správci Vašich osobních údajů jsou společnosti:

Teamconsult s.r.o.

Teamconsult CR s.r.o.

BWI Compensation Management s.r.o.

Italská 2
120 00 Praha 2
Telefon: 00420 222 514 609
E‑mail: info@teamconsult.cz
Webová stránka: www.teamconsult.cz 

(dále také jen „my“, „nás“, „naše“ a odpovídající odvozené tvary).

Výše uvedené společnosti jsou výhradním českým partnerem IIC Partners a Career Star Group.

Specializujeme se na (1) vyhledávání a nábor vedoucích pracovníků (executive search) (2) assessment a development centrum, jakož i na oblast (3) koučování v rámci procesu změny zaměstnání a outplacement (poradenství pro propouštěné zaměstnance).

2. V případě dotazů k ochraně osobních údajů Vám je k dispozici vedení naší společnosti

Teamconsult s.r.o.

Teamconsult CR s.r.o.

BWI Compensation Management s.r.o.

Kontaktní údaje:

Italská 2
120 00 Praha 2
Telefon: 00420 222 514 609
Jednatel: Oliver Schmitt
E‑mail: schmitt@teamconsult.cz

3. Pro tyto účely a na tomto právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme, jestliže je to nezbytné pro splnění smluvních, předsmluvních nebo souvisejících opatření a povinností anebo jestliže je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují(čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR).

Vaše osobní údaje tedy potřebujeme v rámci přípravy zamýšleného uzavření smlouvy s námi nebo s ohledem na zamýšlenou novou pracovní pozici pro Vás, popřípadě v rámci zákonných povinností, kterým podléháme, a to v souvislosti s vlastním vyhledáváním zaměstnanců, vyhledáváním a náborem vedoucích zaměstnanců, v rámci činnosti našeho assessment a development centra nebo v oblasti koučování v rámci procesu změny zaměstnání.

Vaše osobní údaje proto někdy potřebujeme ještě předtím, než s námi nebo s kýženou společností uzavřete smlouvu, nebo také ještě poté (např. pro přípravu nabídky, vyjasnění nejasností, vystavení faktury). Vaše osobní údaje zpracováváme však i proto, abychom splnili další zákonné povinnosti, kterým podléháme.

Vaše osobní údaje zpracováváme ale také na základě právního titulu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);

Například v rámci obchodního kontaktu takto zpracováváme kontaktní údaje kontaktních osob našich klientů.

Vaše osobní údaje zpracováváme i v souvislosti s přímou reklamou, pokud proti tomu nemáte námitky. Vedle všech Vašich dalších práv (viz také čl. 5 níže) máte především právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme v některých případech také na základě Vámi uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);

Abychom Vás, pokud o to máte zájem, mohli vést v naší databázi za účelem budoucích pracovních nabídek, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Takový konkrétní písemný nebo elektronický souhlas, kterého návrh jsme pro Vás připravili, obsahuje i všechny relevantní informace pro Vás v souladu s GDPR, zejména Vaše právo Váš souhlas kdykoli odvolat, právo na přístup k osobním údajům a další (viz také čl. 5 níže).

4. Vaše povinnost poskytnout osobní údaje

Pokud máme spolu spolupracovat, můžeme tak dle konkrétní situace učinit pouze tehdy, pokud nám poskytnete všechny potřebné osobní údaje. Pokud je nám však nebudete chtít poskytnout, nemůžeme Vám pomoci ve Vašich dalších plánech. V některých případech nicméně existuje zákonná povinnost poskytnout nám Vaše osobní údaje; v takovém případě Vás o této skutečnosti budeme konkrétně informovat.

5. Z těchto zdrojů získáváme osobní údaje

Zpracováváme zejména osobní údaje, které získáme od Vás. Kromě toho, pokud je to přípustné, zpracováváme osobní údaje, které získáme z veřejně dostupných zdrojů (např. Xing, LinkedIN atd.) (informace o kandidátech). Bližší informace Vám rádi sdělíme pro daný konkrétní případ.

6. Vaše práva

Pokud byste chtěli vědět, jaké osobní údaje jsme o Vás uložili, rádi Vám to sdělíme, jelikož máte právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR.

Pokud nám sdělíte, že osobní údaje jsou nesprávné, jsme povinni tyto osobní údaje opravit. Máte tedy právo na opravu osobních údajů podle článku 16 GDPR.

Za určitých podmínek máte právo na výmaz svých osobních údajů podle čl. 17 GDPR.

V určitých případech (např. pokud není jasné, zda jsou osobní údaje správné či nikoli, nebo pokud bychom chtěli Vaše osobní údaje vymazat, Vy s tím ale nesouhlasíte), můžete požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Máte tedy právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v souladu s článkem 18 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR.

Vámi udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat, s účinkem do budoucnosti (nikoli zpětně). Pokud totiž svůj souhlas, který jste nám udělili, odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pokud od nás nechcete dostávat sdělení přímého marketingu, můžete proti tomu kdykoli vznést námitku a Vaše osobní údaje pak v budoucnu pro účely přímého marketingu používat nebudeme.

Za určitých podmínek máte právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.

Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás, obvykle Vás to nebude nic stát

Máte-li stížnost nebo dotaz týkající se ochrany Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím (viz bod 2 výše).

Máte však také právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice je to Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

7. Příjemci, kterým předáváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci Teamconsult s.r.o., Teamconsult CR s.r.o. a BWI Compensation Management s.r.o. za výše uvedených okolností.

Pokud je to nutné a přípustné nebo ze zákona povinné, předáme Vaše osobní údaje příjemcům – třetím stranám nebo zpracovatelům. Z pohledu kandidátů, které vyhledáváme jménem našich korporátních klientů pro konkrétní volná pracovní místa, jsou třetími stranami také tito korporátní klienti. V takovém případě Vás nicméně požádáme o souhlas. Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pro nás a výhradně podle našich instrukcí. Třetí strany nebo zpracovatelé jsou např. IT společnosti (např. provozovatel našich webových stránek), registry dlužníků (pro kontrolu bonity) nebo společnosti pro vymáhání pohledávek.

8. Vaše osobní údaje uchováváme co nejkratší dobu

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, nebo dokud neuplyne platnost Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje budou poté vymazány, jakmile je již nebudeme potřebovat a pakliže po nás žádný právní předpis nebude požadovat, abychom je nadále uchovávali. Vaše osobní údaje nebudou smazány také tehdy, pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

9. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím. Při zpracování u nás nedochází k automatizovanému rozhodování. K profilování (automatizované zpracování s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty) u nás rovněž nedochází.

Impresum

Teamconsult s.r.o. IČO 48584321
Teamconsult CR s.r.o. IČO 28237480  
BWI Compensation Management s.r.o. IČO 27402576

Italská 2, 120 00 Praha 2

Obchodní rejstřík: HRB 77332
Rejstříkový soud: Praha

Zastoupeny jednatelem:
Oliver Schmitt

Kontaktní údaje

Telefon: 00420 222 514 609
E‑mail: info@teamconsult.cz

Daňové identifikační číslo

Teamconsult s.r.o. DIČ CZ48584321
Teamconsult CR s.r.o. DIČ CZ28237480 
BWI Compensation Management s.r.o. DIČ CZ27402576